Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci objednávky zboží, jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jako „ZOOÚ“).

Odesláním objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy, dává zákazník v souladu se zák. čj. 122/2013 Sb. souhlas prodávajícímu se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely uzavření kupní smlouvy, vyřízení objednávek a související komunikace se zákazníkem, ale i po úspěšném vyřízení objednávky pro účely plnění ze smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví a pod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží.

Provedením registrace zákaznického účtu přes internet www.etmwood.sk zákazník souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů prodávající, případně třetí osoba, jako touto společností určený zprostředkovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala, shromažďovala a uchovávala osobní údaje zákazníka poskytnuté zákazníkem při jeho registraci. Zákazník také uskutečněním zákaznické registrace a/nebo zatržením souhlasu se zasíláním novinek jakoukoli formou při odesílání objednávky, uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a využíváním těchto jeho osobních údajů pro účely propagační i marketingové as předáním těchto údajů obchodním partnerům prodávajícího pro účely propagace a marketingu, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby prodávající a případně třetí osoby, se kterými tato společnost uzavřela příslušná smluvní ujednání, posílali zákazníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě, ve smyslu zák. č. 147/2001 Sb. o reklamě a zák. čj. 610/2003 Sb. o elektronické komunikaci. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail, pohlaví.
Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou: společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží (zejména Česká Pošta).
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních informací je udělen na dobu neurčitou a lze jej kdykoli zdarma odvolat výslovným a určitým projevem v písemné formě adresované prodávajícímu, a to poštou, telefonicky nebo elektronicky na e-mail: info@etmwood.sk. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde zároveň ke zrušení zákaznické registrace. Zákazník má dle zák. čj. 122/2013 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména následující práva:

Zákazník má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:

 • a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány,
 • b) v obecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
 • c) v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje ke zpracování,
 • d) v obecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • f) likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 • g) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona,
 • h) blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby.

Zákazník má právo u prodávajícího na základě písemné žádosti namítat vůči:

 • a) zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
 • b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
 • c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.
Top